Preview

Intensieve Levensloopaanpak Risicovol en Verward gedrag (ILA)

In 2021 hebben we de succesvolle pilot Intensieve aanpak Risicovol en Verward gedrag verrijkt met de landelijke ketenveldnorm tot de Intensieve Levensloopaanpak Risicovol en Verward gedrag (ILA). De aanpak is bedoeld voor burgers die vanwege hun geestelijke problematiek een veiligheidsrisico vormen voor zichzelf en/of de maatschappij en die in aanraking (dreigen te) komen met justitie. Naast een casusregisseur van het Zorg- en Veiligheidshuis wordt een vaste forensische levensloopcoördinator van Fivoor aan de casussen gekoppeld die meerjarig (zo nodig levenslang) zorg levert. Zo ontsluiten we de (forensische) zorg beter en dit stimuleert de ketensamenwerking.

In 2022 geven we de aanpak verder vorm en optimaliseren de werkprocessen. We zetten ervaringsdeskundigen in aan de casustafel en maken afspraken met partijen in de regio over open afschalen van en naar de reguliere of forensische geestelijke gezondheidszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en hulpverlening. Zo kan in iedere casus passende levensloopbegeleiding worden geboden.

‘normaal’. In 2022 onderzoeken we samen met de ketenpartners hoe we de samenwerking in het fysieke ketenkantoor het best kunnen organiseren en de verworvenheden van het digitale werken kunnen blijven benutten. Daarnaast is er sprake van een voorgenomen verhuizing.

 

Het afgelopen jaar is het nieuwe registratiesysteem PGAx geïmplementeerd. Alle stafteamleden en ketenpartners volgden

een gebruikerstraining. Het komende jaar optimaliseren we het systeem verder in onze werkprocessen. We richten in PGAx een gedegen analysestructuur in om goede managementinformatie te kunnen verzamelen en verdiepende analyses op actuele thema’s en knelpunten te kunnen uitvoeren